لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۱۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی ۲۰۰۰عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۹۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ پوستر تحریر ۸۰ گرمی ۲۰۰۰ عددی ۵۰ در ۷۰ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت پوستر پوستر گلاسه ۱۲۰ گرم تیراژ ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات